Bao gồm 2 thành phần: Design Skin   1. Design app/design/frontend/default/theme app/design/frontend/rwd/theme app/design/frontend/Current_Package_Name/theme layout template   Trong file xml các tag rất quan trọng, cần phải nhớ tác dụng của các tag, đặc biệt là […]

Trợ Giúp Nếu bạn cần sự giúp đỡ khi sử dụng Git, có ba cách để hiển thị tài liệu hướng dẫn (manpage) cho bất kỳ câu lệnh Git nào: $ git help <verb> $ […]

  1. Download và cài đặt Xampp : Download Xampp tại : http://sourceforge.net/projects/xampp/ . Sau đó cài đặt Xampp : Bật Xampp lên và chạy :    2. Cài đặt Magento : Download Magento tại : https://www.magentocommerce.com/products/downloads/magento/ […]

Giới thiệu về Magento

  I. Magento là gì? – Magento là một mã nguồn mở giúp tạo các trang web thương mại điện tử. Magento được triển khai vào ngày 31 tháng 3 năm 2008, được sáng lập […]

Với hàm scrollTop trong jquery sẽ giúp bạn có hiệu ứng cuộn đến div trên 1 document một cách hiệu quả bằng 1 ví dụ đơn giản sau đây: 1 $(document).ready(function (){ 2     $("#click").click(function (){ 3         //$(this).animate(function(){ […]

Get the path of your magento page (Lấy đường dẫn của trang magento của bạn). echo $this->getUrl(''); echo $this->getUrl('mypage');   Get the path of the image in your skin folder (Lấy đường dẫn của hình […]

Hiệu ứng di chuyển tới bất kỳ phần tử html nào trong trang. HTML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <!DOCTYPE html> <html> <head><title>Scroll to DIV</head> […]

Cấu Hình Git Lần Đầu Bây giờ Git đã có trên hệ thống, bạn muốn tuỳ biến một số lựa chọn cho môi trường Git của bạn. Bạn chỉ phải thực hiện các bước này […]

Scroll To Top